За нас

Фирмата "УРУМ" е основана 1985 година. Започна со работа како занаетчиски дуќан кој прерасна во друштво за производство, трговија и услуги со локација во с. Мирковци на 15тина километри од центарот на Скопје. Денес произведуваме во работен простор од 500 m².

Во нашата фирма за извршување на својата професионална дејност вработен е персонал со различна профилираност и стручна оспособеност од областа на машинската индустрија.

Основна дејнност се општи машински работи. Меѓу другото се занимаваме и со изготвување на браварски и машински изработки како и производи од пластика.

Изработуваме: